Gizlilik Politikası


Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle "bu Politika" olarak anılacaktır), Kullanıcının alınan bilgilerin türünü, bu bilgilerin kullanılma şeklini ve bu kullanımın amacını, Bey Teknoloji (bundan böyle "bu Şirket" olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bir hizmet olan tüm satış ve diğer hizmetler (bundan böyle "bu Hizmet" olarak anılacaktır) ve bu Şirket tarafından yönetilen ilgili web sitesinde ("bu Web Sitesi) Kişisel Bilgiler vb.nin yönetilmesi için bu Şirket tarafından kullanılan yöntemleri anlaması için düzenlenmiştir.

1. Kişisel Bilgilerin Yönetimi


1. Bu Şirket, kendisine Kişisel Bilgi veren herkesin (bundan böyle "Bilgi Veren" olarak anılacaktır) bilgilerini korumanın kişisel bilgileri yöneten bir işletme olarak, bu Şirketin önemli bir görevi olduğunu kabul etmektedir. Bu Şirket, Kişisel Bilgileri korumaya çalışır.


2. Bu Şirket, Kişisel Bilgilerin sızması, kaybolması, imhası vb.ni önlemek için yasa ve düzenlemelere, bu Şirketin kurallarına ve iç düzenlemelerine uygun güvenlik yönetim önlemleri uygular ve bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgileri korumak için çalışır. Bu Şirket, ayrıca çalışanlarına Kişisel Bilgilerin uygun yönetimi konusunda eğitim vermekte ve bu bilgilerin korunmasını tam olarak sağlamak için çalışmaktadır.

2. Kişisel Bilgilerin Alınması ve Kullanım Amacı


1. Bu Şirket, bu Hizmeti sunmak için Kullanıcılardan Kişisel Bilgiler alabilir.


2. Bu Şirket, Kişisel Bilgileri yasalara saygılı bir şekilde uygun yollarla alır. Bu Şirket Kişisel Bilgiler almayı planlarsa ve Bilgi Veren bilgileri doğrudan kağıt üzerinde veya Web yoluyla verecekse, bu Şirket bu Kişisel Bilgilerin kullanım amacını açıkça ifşa edecektir. Bununla birlikte, bilgilerin verildiği durumda kullanım amacı açıksa, kullanım amacının açıkça ifşası olmayabilir.


3. Bu Şirket, Kişisel Bilgileri aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli kapsam içinde kullanacaktır.


<Alınan bilgi türü Kullanım amacı>


o Bu Şirket tarafından belirlenmiş İnternet hizmeti ID'si


o Ad


 • Bu Hizmetin sunulması
 • Bu Hizmetle ilgili bilgi ve önerilerin sunulması
 • Hizmetlerin planlanması ve kullanımıyla ilgili araştırma, anket vb.ne katılım talepleri ve bunun sonrasında iletişim
 • İstatistiksel materyallerin hazırlanması


4. Bu Şirket birleşme, bölünme, işletmenin el değiştirmesi vb. yoluyla başka işletmeleri alırsa ve Kişisel Bilgiler edinirse, bu bilgileri Bilgi Verenin alımdan önce onayladığı kullanım amaçlarını ya da bildirilen veya ilan edilen kullanım amaçlarını yerine getirmek için gerekli kapsam içinde kullanacaktır.


5. Kişisel Bilgiler yasal nedenlerle, bir kişinin hayatını, güvenliğini veya mülkünü korumak için ya da ulusal bir kamu kurumuyla işbirliği yapmak için yukarıda belirtilen kullanım amaçlarının kapsamı dışında ön onay olmaksızın alınabilir veya kullanılabilir.

3. Kişisel Bilgilerin Üçüncü bir Tarafa Verilmesi


Bu Şirket, Kişisel Bilgileri aşağıdaki durumlar dışında üçüncü bir tarafa vermeyecektir. Bu Şirket, Kullanıcıların Kişisel Bilgilerini reklam verenlere asla açıklamayacaktır.


1. Bilgi Verenden ön onayın alınmış olması.


2. Bir kullanım amacını yerine getirmek için bu Şirket tarafından yapılan uygun denetimle iş yüklenicileri, iş ortakları vb.ne verilmesi.


3. Kişisel Bilgilerin üçüncü bir tarafa verilmek için alınmış olması ve Bilgi Verene bu amacın, verilen veri ögelerinin, verme yollarının ve sona erdirme talepleri için iletişim bilgilerinin bildirilmiş olması ya da bu bilgilerin kolayca erişime sunulması.


4. Kişisel Bilgilerin bir kişinin hayatını, güvenliğini veya mülkünü korumak için gerekmesi ve Bilgi Verenin onayını almanın zor olması.


5. Kişisel Bilgilerin bir yargı organı veya kamu kurumu tarafından bir yasa veya düzenleme uyarınca talep edilmesi.


6. Bu Şirketin birleşmesi, bölünmesi veya işini devretmesi halinde, Kişisel Bilgilerin verilmesi.

4. Kişisel Bilgilerin Bilgi Verene Açıklanması vb.ne İlişkin Soru ve Prosedürler


1. Bilgi Verenin veya Bilgi Veren için bir temsilcinin Kişisel Bilgileri görmek, değiştirmek veya kullanımına son vermek istemesi halinde


2. Başvuran kişilerden, Bilgi Veren ya da Bilgi Verenin kanuni bir temsilcisi olduklarını teyit etmeleri istenebilir. Bu durumlarda, işbirliği yapmanızı istiyoruz.


3. Aşağıdaki kategorilere giren taleplerin karşılanamayacağını lütfen unutmayın.


 • Başvuran kişinin, Bilgi Veren ya da Bilgi Verenin kanuni bir temsilcisi olduğunu teyit edememesi.
 • Bu Şirket tarafından tutulanlar(*1) dışındaki Kişisel Bilgilerin açıklanması, değiştirilmesi, eklenmesi, silinmesi veya kullanımına son verilmesi için bir talepte bulunulması.
 • Bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgilerin açıklanmasının Bilgi Verenin veya üçüncü bir tarafın hayatını, mülklerini, güvenliğini veya diğer hak ve menfaatlerini tehlikeye sokma riskinin olması.
 • Bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgilerin açıklanmasının bu Şirketin işlerinin yürütülmesini önemli ölçüde engelleme riskinin olması.
 • Bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgilerin açıklanmasının diğer yasaları veya düzenlemeleri ihlal edecek olması.
 • Kullanım amaçları için bir değişiklik gerekli değilse ya da talep edilen değişiklik veya ilave gerçekte doğru değilse, bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgilerin değiştirilmesinin veya bunlara ilave yapılmasının talep edilmesi.
 • Bu Şirketin prosedürlerinin bir ihlali (kullanım amaçları dışında kullanma veya alma ya da 3'te belirtilen nedenler dışındaki nedenlerle üçüncü bir tarafa verme) olduğu düşünülmüyorsa, bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgilerin silinmesinin veya kullanımına son verilmesinin (bundan böyle "Kullanıma Sona Verme vb." olarak anılacaktır) talep edilmesi. (1)-(6).
 • Kullanıma Sona Verme vb. zorsa ve Bilgi Verenin hak ve menfaatleri alternatif yollarla korunabilecekse, bu Şirket tarafından tutulan Kişisel Bilgilerin Kullanımına Son Verilmesi vb.nin talep edilmesi.


4. Bu Şirket Dışındaki bir Tarafça Verilen Kimlik ve Şifrelerle İlgili Prosedürler


Bu Hizmet, bu Şirket dışındaki bir tarafça verilen kimlikleri veya şifreleri kullanır. Bu kimlik ve şifrelerin kayıtlı içeriği, bu Şirket tarafından yönetilmez. Sorularınız için lütfen bu kimlik ve şifreleri veren tarafla görüşün.

5. Kullanıcılardan İstenenler


1. SSL Hakkında


Kullanıcılar bu Web Sitesi yoluyla Kişisel Bilgiler gibi son derece gizli bilgileri verirken, iletişim sırasında üçüncü bir tarafça bilgi hırsızlığı vb.ni önlemek için SSL (Güvenli Yuva Katmanı) kullanan şifreleme teknolojileri kullanılır. Kullanıcının bilgisayar ortamına bağlı olarak bu teknolojileri kullanmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, Kullanıcının bu Hizmeti kullanamayabileceğini lütfen unutmayın.


2. Tanımlama Bilgileri ve Web İşaretçilerinin Kullanımı


Bu Web Sitesi, aşağıdaki amaçlarla tanımlama bilgileri (*2) veya Web işaretçileri (*3) kullanabilir.


 • Kullanıcının tarayıcısını veya Kullanıcıyı belirlemek ve kimlik doğrulaması için gereken işleri azaltmak için.
 • Web sitesi ile e-posta haberlerinin kullanımını değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak için.
 • Her Kullanıcı için web sitesinde görüntülenenleri özelleştirmek için.
 • Kişisel Bilgilerin kaydedileceği hizmetleri Kullanıcının kullanımını önceden değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak için.


Kullanıcının tarayıcısı tanımlama bilgilerini almayacak şekilde ayarlanmışsa ya da Kullanıcı bu Web Sitesini kullanırken resimleri görüntülemeyecek şekilde ayarlanmışsa, bu Web Sitesinin sunduğu özelliklerden bazıları kullanılamayabilir.


3. Üçüncü Taraflarca Tanımlama Bilgileri ve Web İşaretçilerinin Kullanılması


Kullanıcının tarayıcısındaki Tanımlama Bilgileri ve Web İşaretçileri, her Kullanıcı için en uygun reklamları sunmak amacıyla reklam verenler dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca kullanılabilir. Kullanıcılar, tarayıcılarını tanımlama bilgilerini almayacak şekilde ayarlayabilir. Ayrıntılar için tarayıcınızın yardımına bakabilirsiniz.


4. Günlük Bilgilerinin Kullanılması


Kullanıcı bu Web Sitesini veya bu Hizmeti kullanırken, Kullanıcının erişim sıklığı, hata günlükleri vb. gibi bilgiler toplanabilir. Bu bilgiler Kullanıcının bu Web Sitesini kullanımını değerlendirmek, Kullanıcıya daha iyi bilgiler sunmak ve bu Hizmeti geliştirmek için kullanılır.


5. Google Analytics Kullanımı


Bu Hizmetin kullanım durumunu değerlendirmek amacıyla erişim sayısı ve hata günlükleri ile ilgili bilgiler toplamak için Google Analytics kullanılabilir. Google Analytics kullanılırken, kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler toplanmaz. Google Analytics kullanılarak toplanan veriler, Google'ın gizlilik politikasına uygun şekilde yönetilir. Google Analytics'in hizmet şartları ve gizlilik politikası hakkında bilgi için Google Analytics ana sayfasına bakabilirsiniz.


Google Analytics Hizmet Şartları http://www.google.com/analytics/terms/us.html


Google'ın Politika ve İlkeleri http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Bu Şirket, Google Analytics hizmetinin kullanımının neden olduğu zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir.


6. Kimlik ve Şifrelerin Yönetimi


Bu hizmet, bu Şirket tarafından belirlenmiş bir İnternet hizmeti için Kullanıcının sahip olduğu bir kimlik ve şifreyi kullanarak bireyleri tanımlar. Dolayısıyla, Kullanıcıların harf ve rakamların bir birleşimi gibi diğer taraflarca kolayca tahmin edilemeyecek bir şifre kullanarak ve şifreyi sık sık değiştirerek, diğer tarafların öğrenememesi için kimlik ve şifreleri sıkı bir şekilde yöneterek Kişisel Bilgileri korumak için etkin önlemler almalarını talep ediyoruz.


7. Bu Web Sitesi Dışındaki Web Sitelerinin Bağlantıları


Bu Şirketle ilgili şirketlerin veya üçüncü taraf şirketlerinin web sitelerinin bağlantıları (bundan böyle "Üçüncü Taraflarca Yönetilen Web Siteleri" olarak anılacaktır), Kullanıcıya kolaylık sağlamak için narteknoloji.ist web sitesinin bazı bölümlerinde verilmiştir. Bu bağlantılara erişmek, Müşterinin bu Şirketin Web Sitesinden çıkmasına yol açabilir. Nar Teknoloji A.Ş. veya Nar Teknoloji A.Ş.’ye ait ürün logolarının Üçüncü Taraflarca Yönetilen Web Sitelerinin bazı bölümlerinde görüntülenebilecek olmasına rağmen, bu Şirket Üçüncü bir Tarafça Yönetilen Web Sitesinde yayınlanan içerikle ilgili değildir ve web sitesinin Kişisel Bilgileri yönetme biçimiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü Taraflarca Yönetilen Web Siteleri, kendi politikalarına göre tanımlama bilgileri dağıtabilir, veri toplayabilir veya Kişisel Bilgiler toplayabilir. Bu Politika, bağlantısı verilen diğer web sitelerinde bilgilerin yönetimi için geçerli değildir. Dolayısıyla, bir Müşterinin Üçüncü bir Tarafça Yönetilen bir Web Sitesine erişmesi halinde, bu Şirket Müşterinin Kişisel Bilgiler vermeden önce Üçüncü bir Tarafça Yönetilen Web Sitesinin Kişisel Bilgilerin korunmasıyla ilgili politikalarını okumasını tavsiye eder.


8. Yaşı Tutmayan Müşterilerden İstenenler


Bu Şirkete yaşı tutmayan Kullanıcılar tarafından Kişisel Bilgilerin verilmesi halinde, bu bilgilerin velinin izniyle verilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte, bu Hizmet Türkiye Cumhuriyetinde 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Dolayısıyla, velinin izniyle olsa dahi bu kişiler tarafından Kişisel Bilgiler verilemez. Bu Şirket tarafından 18 yaşından küçük bir çocuğun Kişisel Bilgilerini verdiği öğrenilirse, bilgiler ve çocuğun hesabı derhal silinecektir.

6. Değişiklikler


Bu Şirket kullanım amaçlarındaki değişiklikler veya iyileştirmeler, güvenlik iyileştirmeleri ya da ilgili yasa, düzenleme ve kurallardaki değişiklikler karşısında bu Politikayı değiştirebilir. Müşterilerin bu Şirketin Web Sitesinde bu Politikayı düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ederiz.


Kişisel Bilgilerle İlgili Sorular için İletişim Merkezi/Şikayetler için İletişim Bilgileri


Müşterilerin Kişisel Bilgilerin yönetimiyle ilgili şikayetleri ve diğer soruları e-posta, telefon ve faks yoluyla kabul edilir.


(*1) Açıklama, değiştirme, kullanmaya son verme vb. hakkıyla 6 aydır bu Şirketin elinde bulundurduğu kişisel verileri ifade eder.


(*2) Bir tarayıcı bir web sitesine eriştiğinde, bir Web sunucusundan gönderilen ve web sitesine daha sonra tekrar erişildiğinde, tarayıcıdan sunucuya gönderilen tanımlama bilgilerini ifade eder.


(*3) Web sitelerinin sayfalarında bulunan ve sayfaya erişimi kaydetmek için kullanılan küçük resim dosyalarını ifade eder.